Zgłaszanie udziału w Konferencji

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Wysokość opłaty rejestracyjnej

 

PROMOCYJNA
do dnia 28 lutego 2019

STANDARDOWA
od dnia 1 marca 2019
Opłata rejestracyjna Uczestnika 550 zł 650 zł
Opłata rejestracyjna Członka PTA 500 zł 600 zł
Rejestracja bez opłaty* bez opłaty bez opłaty
Udział w sesji studenckiej** bez opłaty bez opłaty

O wysokości opłaty decyduje termin otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego.

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm

  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora, torby konferencyjnej

  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 59 1910 1048 2305 0063 2357 0007

* Zwolnienie z opłaty rejestracyjnej dotyczy wyłącznie lekarzy z Zakopanego i najbliższych okolic specjalności: angiologia, choroby wewnętrzne, kardiologia, radiologia, chirurgia ogólna. Udział bezpłatny nie obejmuje posiłków podczas Konferencji. Liczba bezpłatnych miejsc jest limitowana.

** Studenci mogą wziąć bezpłatny udział w sesji studenckiej w czwartek, 30 maja 2019 r. Wcześniejsza rejestracja na sesję nie jest wymagana. Studenci nie są uprawnieni do udziału w obradach Konferencji PTA.